Privacy & Cookie statement

Dit is de privacy- en cookieverklaring van de website www.werkenbijunbrick.nl (de "Website"). In
deze privacy-en cookieverklaring zetten wij, Unbrick Concepts B.V. ("Unbrick"), gevestigd aan
Maxwellstraat 55, 6716 BX te Ede, uiteen hoe wij omgaan met persoonsgegevens en cookies, in
overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking door Unbrick als
verwerkingsverantwoordelijke van alle persoonsgegevens van bezoekers van de Website.

Deze privacy- en cookieverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom deze privacy- en
cookieverklaring regelmatig te raadplegen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 december 2021. 

1.  Welke gegevens wij verwerken
Unbrick verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- CV, motivatie en motivatiebrief
- Gegevens over je activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
hello@unbrick.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2. Doeleinden van gegevensverwerking
De informatie die wij verzamelen, gebruiken we voor de volgende doeleinden:

I. Je te kunnen bellen of e-mailen in het kader van een mogelijke sollicitatie of informatie
aanvraag;

II. Je gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod
van producten en diensten ad te stemmen op je voorkeuren;

3. Gegevensverstrekking aan derden

Unbrick verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens Unbrick blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


4. Beveiliging
Unbrick neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Van de medewerkers van Unbrick die toegang hebben tot persoonsgegevens eisen wij
dat zij daar vertrouwelijk en volgens de privacyregels mee omgaan. Met eventuele derden die
betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens hebben wij duidelijk afspraken gemaakt over
de behandeling en de beveiliging van persoonsgegevens. Echter, met het oog op de risico’s die
inherent zijn aan het gebruik van het internet en de voortdurende ontwikkeling van nieuwe
technologieën, kunnen wij niet garanderen dat het dataverkeer tussen jou en de servers van Unbrick
niet door derden wordt beïnvloed. Unbrick aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de mogelijkheid
dat persoonlijke gegevens openbaar worden door of vanwege fouten in het elektronisch verkeer of
door niet toegestaan of illegaal optreden van derden. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via
hello@unbrick.nl.

5. Bewaartermijn

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden (in een vorm die het mogelijk
maakt iemand persoonlijk te identificeren) dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Wij
houden ons daarbij uiteraard aan de wettelijke eisen en volgen daarbij zoveel mogelijk de richtlijnen
zoals gepubliceerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Concreet betekent dit dat wanneer je een
overeenkomst met ons bent aangegaan, we na afloop van de overeenkomst je contactgegevens
gedurende een redelijke termijn zullen bewaren. Wij doen dit voor het geval je in de nabije toekomst
weer van onze diensten gebruik wenst te maken en voor de mogelijkheid contact met je op te
kunnen nemen over onze diensten, tenzij je expliciet hebt aangegeven dat je dit niet op prijs stelt.

6. Rechten als betrokkene van de gegevensverwerking

Wanneer wij persoonsgegevens van jou als betrokkene verwerken, heb je de volgende rechten
jegens ons als verwerkingsverantwoordelijke:

I. Recht op inzage: het recht om je persoonsgegevens in te zien.

II. Recht op rectificatie: het recht om je persoonsgegevens te corrigeren en/of aan te vullen.

III. Recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken,
uiteraard voor zover niet noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst.

IV. Recht op gegevenswissing (vergetelheid): het recht om je persoonsgegevens te laten wissen,
binnen de grenzen van onze wettelijke verplichtingen om bepaalde persoonsgegevens te
bewaren.

V. Recht van verzet tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering: wij maken echter
geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering, dus dit recht is in ons
geval niet van toepassing.

VI. Recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen.

VII. Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking voor zover die door ons
gebaseerd is op de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

VIII. Recht om verleende toestemming altijd te kunnen intrekken in geval van een
verwerking op basis van toestemming.

Je kunt te allen tijde je persoonlijke gegevens inzien, aanvullen en corrigeren in je persoonlijke
account op onze Website. Mocht je vragen of verzoeken hebben omtrent je privacy in relatie tot
onze Website die niet op die manier kunnen worden opgelost, dan kun je altijd contact met ons
opnemen via e-mail: hello@unbrick.nl. Wij zullen je bericht binnen een redelijke termijn
beantwoorden. Vergeet niet dat we je moeten kunnen identificeren bij de behandeling van je
eventuele verzoek, waarbij je wel gegevens als een BSN-nummer en/of pasfoto onherkenbaar mag
maken.

Naast bovenstaande rechten heb je als betrokkene ook altijd nog het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) op het moment dat
je vindt dat wij onrechtmatig gegevens van jou verwerken Wij stellen het op prijs als je, voordat je
die stap zet, eerst contact met ons opneemt om te zien of we jouw klacht in onderling overleg
kunnen oplossen.

7. Cookies en andere technologieën

Wij maken gebruik van cookies op onze Website. Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren
tijdens het surfen onthouden en opslaan op je computer, tablet of ander apparaat dat je gebruikt om
onze Website te bezoeken. Wij gebruiken cookies onder andere om je te herkennen als je de
Website bezoekt en om te zorgen dat de Website goed en eenvoudig voor je werkt. Vergelijkbare
technologieën kunnen ook door ons worden ingezet.

8. Welke cookies gebruikt Unbrick?

De Website maakt gebruik van de volgende cookies:

I. Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om naar behoren te kunnen surfen
op onze Website. Met behulp van deze cookies wordt bijvoorbeeld onthouden of je bent
ingelogd;

II. Analytische cookies: deze cookies gebruiken wij om het functioneren van onze Website en
diensten te analyseren en te verbeteren. Hiermee wordt geen persoonlijke informatie
verzameld.

III. Cookies van externe partijen: via onze Website worden met jouw toestemming cookies
geplaatst van derde partijen als onderdeel van een affiliate- of een analytics-dienst. Wij
gebruiken deze diensten om surfgedrag bij te houden en om inzicht te krijgen in het gebruik
van de Website door bezoekers. Deze derde partijen kunnen deze informatie aan andere
derden verschaffen indien zij daartoe wettelijk verplicht zijn, of voor zover anderen namens
deze derden de informatie verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

9. Het managen van cookies

Op de meeste webbrowsers is het mogelijk het gebruik van cookies te reguleren. Je kunt cookies
weigeren en verwijderen. Wij wijzen erop dat het blokkeren of verwijderen van cookies gevolgen kan
hebben voor het functioneren van (onderdelen van) de Website.